تبلیغات
ورزشی - سنجش واندازه گیری درورزش
ورزشی
نویسنده:دارا رستمی

اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری

v     در نظام تعلیم و تربیت تصمیم گیری یکی از موارد و اصول مهم و ضروری می باشد.برای این که بتوان تصمیمهای منطقی ٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق اندازه گیری بدست امده است. در این خصوص صحت و سقم اطلاعات بدست امده و همچنین استفاده از ابزار مناسب کارساز خواهد بود.

ضرورت سنجش و اندازه گیری

 

 

n     اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را درباره یک خصیصه یا ویژگی معین فراهم می سازد که اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به ان خصیصه مفید است. به عبارت دیگر٬هدف اندازه گیری همواره کسب اطلاعات درباره خصیصه های اشیائ٬ ارگانیزم ها یا رویدادها است.

n        نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود(آمار توصیفی) و تفسیر این نتایج نیز بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد(آمار استنباطی).

n     بنا براین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظم درباره ویژگیهای رفتار آدمی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیریهای خاص تعریف کرد.

n     مقصود اصلی اندازه گیری روانی و تربیتی شناخت فرد است و منظور از شناخت فرد یعنی توصیف کامل و جامع فرد به گونه ای که بتوانیم درباره خصیصه های بدنی و روانی او اطلاعات مناسب و دقیقی فراهم کرده و با توجه به روابط موجود بین این اطلاعات تصویری واقعی و روشن از وی بدست آورد.

n         واضح است که هر اندازه اطلاعات کسب شده منظم تر مناسب تر و دقیق تر باشد آسانتر می توان به تصمیم های منطقی در مورد فرد دست یافت.

 

 

 

n     مقصود اصلی اندازه گیری روانی و تربیتی شناخت فرد است و منظور از شناخت فرد یعنی توصیف کامل و جامع فرد به گونه ای که بتوانیم درباره خصیصه های بدنی و روانی او اطلاعات مناسب و دقیقی فراهم کرده و با توجه به روابط موجود بین این اطلاعات تصویری واقعی و روشن از وی بدست آورد.

n         واضح است که هر اندازه اطلاعات کسب شده منظم تر مناسب تر و دقیق تر باشد آسانتر می توان به تصمیم های منطقی در مورد فرد دست یافت.

 

 

 

n        اهداف سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی در تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

n     هدف کلی از سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی وعلوم ورزشی، شناخت معلم یا مربی از پیشرفت دانش آموزان و یا ورزشکاران در مراحل مختلف تدریس، آموزش و تمرین و همچنین قضاوت عادلانه در خصوص آن می باشد.

n     هر چند که اکثر اوقات تنها هدف سنجش و اندازه گیری در مدارس و آموزشگاهها تعیین نمره ردی و قبولی دانش آموزان ٬ ورزشکاران و بطور کلی فراگیران می باشد ٬ اهداف زیادی در زمینه سنجش و اندازه گیری وجود دارد که عبارتند از:

1- شناسایی نقاط قوت و ضعف:

 

الف - در ابتدای کلاس آموزش یا تجربیات تعیین می شود.

ب - میزان پیشرفت کلاس در مسیرهدفهای آموزشی ارزشیابی می شود.

ج - تعیین وضعیت دانش آموزان یا فراگیران واصلاح یا جبران نقاط ضعف آنها

1- شناسایی نقاط قوت و ضعف:

 

الف - در ابتدای کلاس آموزش یا تجربیات تعیین می شود.

ب - میزان پیشرفت کلاس در مسیرهدفهای آموزشی ارزشیابی می شود.

ج - تعیین وضعیت دانش آموزان یا فراگیران واصلاح یا جبران نقاط ضعف آنها

2- طبقه بندی افراد در گروههای متجانس:

 

   هنگامیکه بخواهیم برنامه آموزشی مناسب را برای هر گروه پیاده کنیم.

   هنگامیکه بخواهیم نرم گیری را روی گروههای متجانس و هم قوه انجام دهیم.

 

         3- تعیین معافیت افراد از بعضی تجربیات:

 

µ       به منظور همکاری با پزشک برای معافیتهای پزشکی در تربیت بدنی و ورزش

µ       به منظور معافیت بعضی از فراگیران از بخشی از برنامه که در آن تبحر بیشتری دارند.

µ       به منظور تصمیم گیری و تعیین موفقیت یا عدم موفقیت در یک بخش از برنامه و ارتقاء افراد به بخشهای دیگر

 

 

     4- راهنمایی آموزشی شاگردان:

 

◄      برای اینکه بتوانید نیرو و دقت خود را به نسبت میزان آگاهیهای فراگیران روی قسمتهای مختلف برنامه تنظیم کنید.

◄      برای شناسایی استعدادهای درخشان در بعضی زمینه ها و ترغیب انها به کاری جدی تر.

◄      برای انتخاب رشته های ورزشی تحصیلی و یا شغلی در آینده.

      5- راهنمایی معلم یا مربی:

 

—       در برآورد و ارزشیابی روش تدریس خود.

—       در برآورد و ارزشیابی برنامه آموزشی.

—       در برآورد و ارزشیابی وسایل کمک آموزشی و شرایط محیطی دیگر.

—       در برآورد و ارزشیابی میزان پیشرفت شاگردان بطور عموم .

6- ایجاد انگیزه و رغبت:

 

t        برای معلم به منظور ارائه کار بهتر

t        برای ایجاد رقابت تحصیلی بین افراد و ترغیب انها به انجام کار بیشتر

t        برای والدین و مسئولین به منظور توجه بیشتر به وضعیت موجود و نیازها

7- تشخیص و تعیین نمره درسی:

 

Ì       برای تعیین ردی و قبولی از درس

Ì       برای تدوین کارنامه های ورزشی و آموزشی

Ì       برای تهیه گزارشهای مستند آموزشی و اداری

تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

       از اواخر دهه 1880 توجه متخصصین به اندازه گیری در تربیت بدنی و ورزش بطور جدی تری جلب شد.اندازه گیریهای کمی و عینی از وضعیت شاگردان و افراد در زمینه های مختلف باعث توسعه و پیشرفت تربیت بدنی شد. به گفته ون دلن و....٬ روشهای تربیت بدنی بویژه بعد از سالهای 1920 با ازمونها و روشهای اندازه گیری و ارزشیابی ٬ وسیعتر و غنی تر گردید.

1)       تاریخچه اندازه گیری شکل ظاهری اجزای بدن:

 

      اندازه گیری اجزای بدن بین سالهای 1885و1900 در تربیت بدنی شکوفا گردید. هیچکاک ٬ سارجنت و هاروارد حدود 40 نوع اندازه گیری از قبیل سن ٬ وزن ٬ قد ٬ دور سینه ٬ گنجایش ششها ٬ همچنین قطر و طول اعضای مختلف بدن انجام دادند.

     2) تاریخچه آزمونهای قدرت عضلانی:

 

- در سال 1699 دولاهایر قدرت مردان و اسبها را در بلند کردن و حمل وزنه های سنگین مورد مقایسه قرار داد.

- در سال 1915 مارتین ضرورت یافتن ابزاری که بتواند تفاوت قدرت عضلات معمولی و کارکرده را نشان دهد را مطرح کرد و بر مبنای آن " اصل مقاومت در برابر کشش " به جای بکار بردن قدرت عضلانی را معرفی نمود.

 

n        - راجرز در سال 1925 مساله قدرت عضلانی و آزمونهای آن را مجددا احیا کرد.

n        - نتیجه کارهای ساجنت و راجرز شکل گیری شاخص آمادگی عمومی بدن ( PFI ) و شاخص قدرت بدن (  SI) بود.

n        - بعد از آن کلارک آزمونهایی را برای اندازه گیری قدرت عضلات مختلف طراحی کرد.

n        در سال 1945 کراس آزمونهایی برای تعیین حداقل آمادگیهای عضلانی ارائه داد.

3) تاریخچه آزمونهای پیشرفتهای ورزشی پایه

 

-          آزمونهایی که پیشرفت ورزشی پایه از قبیل دویدنها ٬ پرتاب کردنها و پریدنها رااندازه گیری می کند.از سالهای 1904 به بعد توسط گیولیک تهیه و تنظیم شد.

-           مواد این آزمون عبارت است از:

   دویدن٬ پرش ارتفاع٬ کشش از بارفیکس٬ دوهای سرعت کوتاه٬ پرش ارتفاع جفتی٬ بالا رفتن از طناب ٬شنای روی زمین و پرتاب وزنه.

 

µ       دکتر جورج میلان در سال 1907 برای اولین بار آزمونهای پایه پیشرف ورزشی ویژه دانشجویان را در دانشگاه کلمبیا معرفی کرد.

µ       در سال 1920 دکتر مک کلوی جدول امتیازات ورزشی را به چاپ رساند که اولین کاربرد آمار در تربیت بدنی محسوب می شود.

µ        در سال 1929 سازمان ملی تفریحات سالم آ مریکا استانداردهای ملی را برای پسران در رشته دو و میدانی و ورزشهای دسته جمعی٬ ژیمناستیک و ورزشهای آبی تهیه کرد.

 

4) تاریخچه آزمونهای مهارتهای ورزشی:

 

- برایس اولین متخصصی بود که در سال 1924 از مقیاس T برای ساختن نورم برای ارزشیابی دختران در یک آزمون بسکتبال استفاده کرد.

- در سال 1938 گلاسو و برویر مجموعه ای از آزمونهای ورزشی را به چاپ رساندند.

- مدتی بعد سازمان ایفرد کار ساختن آزمون برای 15 رشته ورزشی را در دست گرفت.

 

    5) تاریخچه شاخصهای طبقه بندی:

 

   رایلی در سال 1917 به عنوان پیشگام تعیین شاخصهای طبقه بندی می باشد.بعد از رایلی ٬ مک کلوی ٬ سارجنت ٬ درکپس برایس در سال 1927 آزمونهایی را ساختند که با سن وزن قد قدرت و جنس شاگردان متناسب بود.این آزمونها برای طبقه بندی افراد در گروههای متجانس و هم قوه بکار می رفتند.

مفهوم اندازه گیری و ارزشیابی

n        اندازه گیری قواعدی است که برای اختصاص اعداد به اشیا ٬افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن خصیصه های آنها بکار می رود.

n        اندازه گیری کمی ساختن کیفیتها است. به عبارت دیگر ٬ قواعدی که به منظور کمی سازی صفات اشیا به کار می رود.

n        اندازه گیری عبارتست از تخصیص نمره به اشیا و رویدادها بر طبق قواعد و ضوابط مشخص.

 

مراحل اساسی اندازه گیری

1)       تشخیص و تعریف خصیصه مورد اندازه گیری

2)       تعیین مراحل کاربردی برای آشکار سازی و قابل درک کردن خصیصه مورد سنجش(تهیه وسیله و ابزار مناسب اندازه گیری)

3)       تعیین مقیاس کمی مناسب(کمی سازی خصیصه مورد اندازه گیری)

تعاریف ارزشیابی

n        کرونباخ ارزشیابی را گردآوری و کاربرد اطلاعات به منظور اخذ تصمیم در برنامه آموزشی تعریف می کند.

n        بی بای ارزشیابی را فرایند نظامدار گردآوری و تفسیر شواهدی که منجر به داوری ارزشی می شود و در نهایت به عمل می انجامد ٬ تعریف کرده است.

n         

سنجش عملکردیادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با  هدفهای آموزشی از پیش  تعیین شده به  منظور  تصمیم  گیری  در  مورد  نتایج  مطلوب فعالیتهای آموزش معلم و یادگیری دانش آموزان.

 ارزشیابی دادن محتوی و مفهوم به اطلاعات خامی است که از طریق اندازه گیری حاصل شده است
برچسب ها: سنجش واندازه گیری درورزش،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1389 توسط dara rostami

قالب وبلاگ

کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا